Tấm Lam Sóng Techwood L3S 142

395.000 /m2

Giá tính theo m dài: 77.000 Đ/m dài

Gái tính theo thanh: 223.000 Đ/Thanh

Kích thước: 195 x 14 x 2900 mm

Tình trạng: Còn hàng