Tấm Lam Sóng Techwood L4S 212

390.000 /m2

Giá tính theo m dài: 58.000 Đ/m dài

Gái tính theo thanh: 168.000 Đ/Thanh

Kích thước: 149 x 21 x 2900 mm

Tình trạng: Còn hàng