Sàn nhựa hèm khóa Morser C:605

Kích thước: 1224 x 153 x 6 mm

Số lượng tấm/ hộp: 8 tấm/ hộp

Diện tích/ hộp: 1.498 m2