Sàn gỗ Giáng Hương Xương Cá

Kích thước: 900mm x 90mm x 15mm

Số lượng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0,972m2/ hộp

Trọng lượng: