Thanh đà 30×40

Kích thước: 30 x 40 x 2200 mm

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng: