Len tường Giáng Hương ghép

Kích thước:  1820mm x 90mm x 15mm

Số luợng thanh/ bó: 12 

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng: 1.2 kg