Thanh lam Awood 23×60 Wood

Kích thước: 23 x 60 x 2200 mm

Số luợng tấm/ hộp:

Diện tích/ hộp:

Trọng luợng: